o nama

INchem doo je preduzeće sa dugogodišnjim iskustvom, preko jedne decenije, u oblasti upravljanja hemikalijama i  biocidima i transportu opasne robe. Rad sa velikim brojem klijenata, što povlači i poznavanje najraznovrsnijih hemikalija i biocida, je dragoceno iskustvo koje pored licenci za Savetnika za hemikalije i Savetnika za transport, daje dodatnu vrednost i garanciju našim uslugama.

Naglasili bismo da neki od naših Savetnika imaju i licencu za Predavače na obuci Savetnika za hemikalije, što takođe ukazuje na ozbiljnost s kojom pristupamo poslu. Takođe, u našem timu imamo i prevodioce, hemičare, inženjere i  tehnologe sa iskustvom u raznim industrijama, te Vam možemo ponuditi odgovore i rešenja iz velikog broja oblasti, u rekordno kratkom vremenu.

Oblasti u kojima imamo bogato iskustvo:

  • Dezinficijensi, proizvodnja i uvoz biocida koji su na prvoj liniji fronta u borbi protiv Covida-19
  • Kućna hemija
  • Građevinska hemija
  • Detergenti
  • Adhezivi
  • Rastvarači
  • Sirovine za proizvodnju lekova
  • Boje i lakovi
  • Ulja i maziva
  • Biocidni proizvodi, rodenticidi, akaricidi, konzervansi…
  • Sirovine za gumarsku, drvnu i druge industrije
  • Procesna sredstva u metalskoj industriji
  • Sirovine u procesima dorade i proizvodnje hemikalija i biocida
  • SAVETNIK ZA HEMIKALIJE

  Optimizujte svoje troškove, a pri tome ispoštujte sve što nalažu propisi Republike Srbije o hemikalijama i biocidima. Prilikom prekograničnih prometa (uvoza i izvoza), kao i  proizvodnje biocida i hemikalija, pravilno upravljanje istim u skladu sa zakonom će omogućiti stavljanje u promet bez propusta ili privrednih prekršaja. Time sprečavamo zastoj u poslovanju, kao i generisanje nepotrebnih troškova. 

   

   

  Usluge:

  • Podnošenje zahteva i dobijanje rešenja za stavljanje biocida u promet u Republici Srbiji (Upis biocidnog proizvoda u privremenu listu, tj ) kao i zemljama okruženja: Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija…
  • Izrada bezbednosnih listova u skladu sa propisima RS i propisima EU.
  • Prevod bezbednosnih listova sa svih jezika + usaglašavanje sa propisima RS
  • Priprema nacrta etiketa za sve vrste hemikalija i biocida
  • Upis hemikalija u Registar hemikalija/ Izrada Dosijea o hemikaliji
  • Sprovođenje postupka prethodnog obaveštenja ili PIC postupka kod uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija
  • Podnošenje zahteva i dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa, odnosno korišćenja naročito opasnih hemikalija NOH
  • Evidencija hemikalija, biocida i naročito opasnih hemikalija
  • Saradnja sa inspekcijskim oganima i usklađivanje dokumentacije po njihovom nalogu
  • Konsalting oko Zakonom uspostavljenih obaveza u postupanju sa hemikalijama i biocidima

  Informacije o obavezama snabdevača:

  Savetnik za hemikalije može biti stalno zaposlen ili povremeno angažovan u zavisnosti od vrste aktivnosti snabdevača kao i od vrste odnosno količine opasne hemikalije koju snabdevač stavlja u promet.

  Snabdevač (snabdevač je pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije) je dužan da obezbedi savetnika za hemikalije.

  SAVETNIK ZA TRANSPORT

   Savetnik za bezbednost transporta opasnog tereta

  Svako preduzeće, čija je delatnost vezana za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju ili s tim u vezi pakovanje, utovar, punjenje ili istovar, mora da imenuje jednog ili više Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, čiji se zadatak sastoji u tome, da pomogne u sprečavanju rizika, koji proizilaze iz takvih aktivnosti, po lica, imovinu i životnu sredinu.

  SAVETNIK ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

  Savetnik za bezbednost i zdravlje na radu jeste stručno lice koje obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu, ima odgovarajući nivo kvalifikacija, položen odgovarajući stručni ispit, licencu za obavljanje poslova savetnika za bezbednost i zdravlje na radu i koje poslodavac pisanim aktom imenuje za obavljanje tih poslova.

  Poslovi savetnika, odnosno saradnika za bezbednost i zdravlje na radu:

  Savetnik, odnosno saradnik za bezbednost i zdravlje na radu obavlja poslove u skladu sa ovim zakonom, a naročito:

   

  • sprovodi i učestvuje u postupku procene rizika;
  • učestvuje u izradi programa obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, programa obuke predstavnika zaposlenih i programa obuke rukovodilaca;
  • vrši kontrolu i daje predloge poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, hemijskih materija i lične zaštitne opreme;
  • učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;
  • organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne sredine;
  • organizuje preventivne i periodične preglede i provere opreme za rad i preglede i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija;
  • predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnim mestima sa povećanim rizikom;
  • prati i kontroliše primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa organizacijom poslova bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca;
  • prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim bolestima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;
  • organizuje i sprovodi obuku:
   • zaposlenih i drugih lica u skladu sa ovim zakonom,
   • predstavnika zaposlenih,
   • rukovodilaca;
  • priprema uputstva za bezbedan i zdrav rad i kontroliše njihovu primenu;
  • zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog i obustavlja rad na opremi za rad do otklanjanja uočenih nedostataka prilikom pregleda i provere opreme za rad iz člana 15. stav 4. ovog zakona;
  • organizuje lekarske preglede zaposlenih;
  • sarađuje i koordinira rad sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja delatnost medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
  • sarađuje sa predstavnicima zaposlenih i Odborom za bezbednost i zdravlje na radu po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca;
  • vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca;
  • prati promenu propisa i vrši usklađivanje akata poslodavca, prati standarde i tehnički napredak u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

  REGISTRACIJA MEDICINSKIH SREDSTAVA

  Medicinsko sredstvo (opšte) je svaki instrument, aparat, uređaj, softver, implant, reagens, materijal i drugi proizvod koji se koristi samostalno ili u kombinaciji, uključujući i softver koji je proizvođač namenio za dijagnostičke ili terapeutske svrhe i koji je programska podrška neophodna za njegovu pravilnu primenu kod ljudi namenjenu od proizvođača.

  Usluge:

  • Priprema dokumentacije za registraciju medicinskog sredstva
  • Prevod na srpski jezik i izrada svih potrebnih dodatnih dokumenata potrebnih za registraciju medicinskog sredstva
  • Podnošenje zahteva za registraciju medicinskog sredstva i dobijanje rešenja
  • Evidencija prometa registrovanih medicinskih sredstava

  IZVEŠTAVANJE NACIONALNOM REGISTRU IZVORA ZAGAĐIVANJA

   

  PROIZVODI KOJI NAKON UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA

  Prema Uredbi o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade potrebno je izvršiti obavezu izveštavanja.

  Usluge:

  • sastavljanje godišnjeg izveštaja koji se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine kao elektronski dokument
  • unos podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja
  • klasifikacija porizvoda na osnovu podataka iz uvoza i svrstavanje istih u određene grupe i razrede posebnih kategorija proizvoda
  • utvrđivanje visine naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

  Prema Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara obveznik naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada je proizvođač, odnosno uvoznik tih proizvoda koji te proizvode stavlja na tržište u Republici Srbiji ili ih koristi kao krajnji potrošač, odnosno nosilac dozvole za lek.

  POSREDNO ZAGAĐENJE VODA

  Prema Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara obveznik naknade za posredno zagađivanje vode je pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje proizvodi ili uvozi mineralna đubriva, hemijska sredstva za zaštitu bilja i deterdžente na bazi fosfata i stavlja ih u
  promet na tržište na području Republike Srbije. Obveznik naknade za posredno zagađivanje vode dužan je da, na propisanom obrascu, njihovu vrstu i količinu prijavi ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine, Agenciji za zaštitu životne sredine, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

  Usluge:
  – izveštavanje i sastavljanje potrebnih obrazaca
  – unošenje podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja
  – utvrđivanje visine naknade za pomenutu obavezu.

  AMBALAŽA STAVLJENA NA TRŽISTE

  Prema Pravilniku o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, na osnovu člana 42.stav 4 Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu obavezu izveštavanja imaju proizvođač, uvoznik, paker / punilac, isporučilac i krajnji korisnik, kao i operater sistema
  upravljanja otpadom.

  Usluge:
  – sastavljanje i podnošenje obrazaca
  – unošenje podataka u sistem nacionalnom registru izvora zagađivanja na osnovu podataka o ambalaži stavljenoj na tržište.

  UPRAVLJANJE OTPADOM 

  Prema Pravilniku o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada nastaje još jedna obaveza izveštavanja.

  Usluge:
  – dostavljanje podataka Agenciji za zaštitu životne sredine
  – unos podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja na osnovu celokupne dokumentacije o kretanju opasnog otpada.

  REFERENTNA LISTA

  Širok spektar najraznovrsijih kompanija su naši klijenti.  Od proizvođača u domenu malih i srednjih preduzeća do velikih proizvođača koji uviđaju prednosti eksterno angažovanih saradnika koji su konstantno posvećeni profesionalnom usavršavanju u ovoj oblasti. Veoma značajan segment su i uvoznici koji stavljaju u promet proizvode koji se smatraju hemikalijama, imamo impresivnu referentnu listu od domaćih do velikih multinacionalnih partnera. Priprema bezbednosnih listova za stavljanje u promet na izvoznim tržištima poput EU, Rusije ili drugo…

  AKTUELNOSTI

  Velikim brojem registrovanih biocida za ličnu higijenu ljudi, kao i dezinfekciju površina, sa akcentom na one koji imaju test efikasnosti i na Covid-19 virus, smo dali svoj doprinos borbi protiv korona virusa Covid 19. Više od 100 biocida za ovu namenu smo registrovali i omogućili njihovo stavljanje u promet tokom 2020. godine.

  KORISNI LINKOVI

  Back
  Email
  Pozovite nas